ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇОФЕРТИ

на виготовлення/продаж сумок, з друком на них фотографій/зображень або без такогоЦей Договір, в якому одна сторона Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛАВАСТА ГРУП», зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку та яке є платником єдиного податку з ПДВ(надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про виготовлення/продаж сумок (ємність, вироблена з будь-якого матеріалу, що має форму торбинки, футляра з ручками і служить для перенесення чого-небудь), з друком фотографій/зображень або без такого. При замовленні та оплаті Товару Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору пронижченаведене.1. ЗАГАЛЬНІПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаномуСторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхомакцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Товару на веб-сайті Виконавця https://eurotorba.com/ua ;

– оплата на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://eurotorba.com/ua ;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://eurotorba.com/ua .

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Вироби та всіх додатків, які є невід'ємними частинамиДоговору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі купувати Товари за цимДоговором.2. ТЕРМІНИ ІВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://eurotorba.com/ua.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Вироби або Товари» – сумки (ємність, вироблена з будь-якого матеріалу, що має форму торбинки, футляра з ручками і служить для перенесення чого-небудь), з друком фотографій/зображень або без такого.

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://eurotorba.com/ua та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - суб'єкт господарювання, юридична особа, що здійснює виробництво сумок з друком фотографій/зображень або без такого та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на виготовлення Виробу, що адресується Виконавцю.

«Технічне завдання» - погоджена Замовником детальна інформація, на основі якого виконується розробка проекту Виробу. У ньому максимально точно і детально описані вимоги до компонентів та характеристик майбутнього Виробу.

«Макет» - попереднє візуальне та цифрове зображення (фото, відео матеріали) Виробу.3. ПРЕДМЕТДОГОВОРУ3.1. Виконавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, виготовити Замовнику – сумки (ємність, вироблена з будь-якого матеріалу, що має форму торбинки, футляра з ручками і служить для перенесення чого-небудь), з друком на них фотографій/зображень або без такого (далі по тексту – «Вироби» або «Товари»), а Замовник зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Вироби.

3.2. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чиобману.

3.3. Виконавець підтверджує, що має всі дозволи та потужності для здійснення виробництва сумок (ємність, вироблена з будь-якого матеріалу, що має форму торбинки, футляра з ручками і служить для перенесення чого-небудь), з друком фотографій/зображень або без такого, у відповідності з вимогами діючого законодавстваУкраїни.4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИВИКОНАВЦЯ

4.1. Виконавецьзобов'язаний:

виконувати умови даногоДоговору;

виготовити Замовнику Вироби належноїякості;

об'єктивно інформувати Замовника про якість (склад) Товару.

4.2. Виконавець маєправо:

в односторонньому порядку відмовити у виготовленні Виробу за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цьогоДоговору;

інші права відповідно до чинного законодавства України та цьогоДоговору.5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИЗАМОВНИКА

5.1. Замовник зобов'язаний:

своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цьогоДоговору;

ознайомитись з інформацією про Виріб, яка розміщена на сайтіВиконавця;

надавати замовлення/технічне завдання на Виріб у відповідності до технічних вимог, викладених у Додатку 1 до даного Договору;

5.2. Замовник маєправо:

оформити Замовлення на Виріб, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайтуhttps://eurotorba.com/ua;

друкувати фото та відео матеріали (макети) в соціальних мережах та ЗМІ Виробів в якості власного портфоліо.

вимагати від Виконавця виготовлення Виробів відповідно до умов цьогоДоговору;

інші права відповідно до чинного законодавства України та цьогоДоговору.

1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ТА ОТРИМАННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

1.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту шляхом додавання Товару у віртуальний кошик за допомогою натискання відповідної кнопки "кошик", або за допомогою платіжної системи натисканням кнопки "Купити", або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://eurotorba.com/ua .

1.2. Якщо замовлення є великим або за бажанням однієї із сторін, Сторони можуть узгодити Технічне завдання на виготовлення Виробів включаючи Макет Виробу. Технічне завдання та Макет погоджується Замовником будь-яким доступним способом та в будь-якому випаду вважається узгодженим якщо Замовник надав своє погодження електронним листом, зробив оплату Замовлення в т.ч. часткову, отримав Замовлення. Технічне замовлення та Макет є невідємною частиною даного Договору.

1.3. У випадку замовлення друку фотографії/зображення на Виробі, Замовник погоджує візуальний вид Товару за допомогою натискання відповідної кнопки "обрати". При цьому Виконавець самостійно обирає метод нанесення та матеріал фарби для зображення.1.4. Строк виготовлення Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, строк обробки Замовлення починається з першого робочогодня.Виконавець в односторонньому порядку може подовжити строк виготовлення замовлення, однак не більш ніж 14 календарних днів.

1.5. Інформація про порядок замовлення, оплату та отримання Виробів зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту https://eurotorba.com/uaта є додатками (невід'ємними частинами) даного Договору. Всі питання, що виникли в процесі замовлення, оплати і отримання Виробів, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, зазначеними в розділі 12 даного Договору «Реквізити Виконавця» або на сторінці «Контакти» Веб-сайту https://eurotorba.com/ua .

1.6. Факт отримання Замовником свого Замовлення підтверджується супровідними документами (накладними) поштової (кур'єрської) служби.

1.7. Замовлення/Технічне завдання є належно оформленим якщо воно прийнято Виконавцем в роботу та від Замовника поступила 100% попередня оплата за Товар.2. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОКОПЛАТИ

2.1. Ціна на Вироби встановлюється Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://eurotorba.com/ua . Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Виробів.

2.2. Замовник оплачує Вироби на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

2.3. Порядок оплати Товару: 100% попередня оплата, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці Веб-сайтуhttps://eurotorba.com/ua . У вартість Товару не включена доставка.

2.4. Оплата за Вироби здійснюється шляхом:

2.4.1. перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця (якщо Замовником є фізична або юридична особа);

2.4.2. за допомогою платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізичнаособа);

2.4.3. в інший спосіб.

2.5. Моментом оплати Виробу вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунокВиконавця.3. ЯКІСТЬ ВИРОБІВ, ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ.

3.1. Якість Виробу, що виготовляється за цим Договором, має відповідати державним нормам та стандартам для даної категорії продукції, що забезпечує використання Виробу за його функціональним призначенням.

3.2. Виконавець виготовляє Вироби згідно заявки/технічного замовлення Замовника та відповідно до власних технічних вимог, викладених у Додатку 1 до даного Договору.

3.3. У випадку наявності у Замовника претензій щодо якості Виробів, які можуть бути виявлені тільки шляхом візуального огляду, вони мають бути заявлені під час приймання Виробу в службі доставки (поштового кур'єра).В іншому випадку претензії щодо якості Виконавцем не приймаються.

3.4. Після узгодження замовлення на Виріб, згідно до Розділу 6 даного Договору, претензії з цього питання Виконавцем від Замовника не приймаються.

3.5. У випадку виявлення браку, під час приймання Виробу Замовником, останній відразу письмово повідомляє про це Виконавця з додаванням фото або відео підтвердження. В такому випадку Виконавець виробляє Замовнику новий Виріб за аналогічним замовленням та направляє його Замовнику взамін неякісного.

3.6. Витрати з доставки Товару при поверненні його або повторному надсиланні покладаються на Замовника, якщо це не спричинено браком Виробу або іншим порушенням з боку Виконавця.4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯСПОРІВ

4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавстваУкраїни.

4.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів міжСторонами.

4.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку відповідно до чинного в Українізаконодавства.

4.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за невиконання або неналежне виконання взятих на себе зобов'язань перед Замовником за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорнихобставин).5. ФОРС-МАЖОРНІОБСТАВИНИ

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань, що передбачені даним Договором, якщо воно виникло внаслідок форс-мажорних обставин.

5.2. Під форс-мажорними обставинами у даному Договорі розуміються будь-які обставини, що виникли поза волею або всупереч волі чи бажанню Сторін і яких не можна передбачити чи уникнути, включаючи: військові дії, громадські заворушення, епідемії, блокаду, землетруси, повені, пожежі, а також рішення чи приписи органів державної влади та управління держави, резидентом якої є Замовник, або держави, резидентом якої є Виконавець, внаслідок яких на Сторони (або одну із Сторін) покладатимуться додаткові обов'язки чи встановлюватимуться додаткові обмеження і які роблять неможливим подальше повне або часткове виконання Договору, а також інші дії чи події, що існують поза волеюСторін.5.3. Якщо форс-мажорні обставини триватимуть більше 3-х (трьох) місяців поспіль, то кожна із Сторін матиме право відмовитись від подальшого виконання зобов'язань за цим Договором і, в такому разі, жодна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною можливих збитків.6. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

6.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до йогоумов.

6.2. Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником чи відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником є неприпустимою, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна зі Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди на це другоїСторони.

6.3. Виконавець підтверджує, що є платником єдиного податку (група 3 з ПДВ) за ставкою, передбаченою Податковим кодексомУкраїни.

6.4. Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інформація проЗамовника

використовується виключно в цілях виконання його Замовлення.

6.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://eurotorba.com/ua . У випадку небажання отримувати інформацію про діяльність Веб-сайту https://eurotorba.com/ua , Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів та надіславши її на поштову або електронну адресуВиконавця.

6.6. Виконавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні Замовлення. Замовник несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні Замовленняінформації.

6.7. Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману в результаті виконання цього Договору, за винятком випадків, коли це письмово санкціоновано іншою Стороною або вимагається державними органами відповідно до чинного законодавства. За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона несе відповідальність згідно з чинним законодавством.

6.8. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з датиакцептування.

6.9. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору.Виконавецьмаєправосамостійнозмінитита/абодоповнитиумовицьогопублічного Договору та додатків до нього. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.7. РЕКВІЗИТИВИКОНАВЦЯ

ТОВ «ЛАВАСТА ГРУП»

Місцезнаходження: 14014, м. Чернігів, вул. Івана Мазепи, буд.66/1

Код за ЄДРПОУ43463312

ІПН 336149213065

Банківські реквізити: __________

Телефон: +38(099)412-33-66(Viber/WhatsApp)

E-mail: _________
Додаток 1

до Договору публічної оферти

на виготовлення/продаж сумок,

з друком на них фотографій/зображень або без такогоТЕХНІЧНІ ВИМОГИДО ВИРОБІВ

  1. Розмір друку фотографій/зображень : - 370х330мм шовкографія; - 400х550мм – повно кольоровий друк.
  2. Векторні файли : підходять формати ai, Cdr, svg, eps. Вкажіть бажаний розмір макету на друк. Обов'язково перевіряйте щоб усі шрифти були конвертовані у криві. В середині файлів не повинно бути картинок. Технічно допустимі найменший елемент (ширина, висота, довжина) не може бути менше 2 мм. Формати – png, jpg, gif, tiffне бажано, оскільки в них не можна вносити зміни і вони не завжди підходять до якісного друку.
  3. Картинки і фото на принтер: Вимоги до макету: формат png, jpg, tiff з дозволом 300 dpi.
Made on
Tilda